ᑎᑎᖅᑐᒐᖅ ᐊᒥᓱᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑦᓯᒪᔪᑦ

ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ

ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

ᐊᖏᑎᒋᓂᖓᑕ `ᐅᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓ

Overall: 45.7 x 61.2 cm

ᐱᖁᑎᐅᑉ `ᓇᓴᐅᑎᖓ

CD.27.1736

ᑕᑯᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᑕᑯᑎᑦᓯᒍᑎᓕᐅᕐᓕ

ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

ᑐᓴᕈᒪᔪᐹᓘᔪᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ! ᐊᑏ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᕐᓃᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᕆᒍᕕᐅᒃ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᕈᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᓪᓗ ᕿᒪᐃᕕᑦᓴᐅᕗᖅ ᑕᕝᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒥᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕐᕕᐅᙱᑦᑐᖅ