ᑎᑎᖅᑐᒐᖅ ᐊᒥᓱᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅ 1973-ᒥᑦ ᑐᔾᔮᓕᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ

ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

ᐊᖏᑎᒋᓂᖓᑕ `ᐅᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓ

Overall: 50.7 x 66.3 cm

ᐱᖁᑎᐅᑉ `ᓇᓴᐅᑎᖓ

CD.27.3577

ᑕᑯᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᑕᑯᑎᑦᓯᒍᑎᓕᐅᕐᓕ

ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

ᑐᓴᕈᒪᔪᐹᓘᔪᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ! ᐊᑏ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᕐᓃᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᕆᒍᕕᐅᒃ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᕈᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᓪᓗ ᕿᒪᐃᕕᑦᓴᐅᕗᖅ ᑕᕝᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒥᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕐᕕᐅᙱᑦᑐᖅ