ᐊᑎᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᓱᓕ

ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ

ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ

ᐊᖏᑎᒋᓂᖓᑕ `ᐅᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓ

Overall: 45.4 x 61 cm

ᐱᖁᑎᐅᑉ `ᓇᓴᐅᑎᖓ

CD.166.15

ᑕᑯᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᑕᑯᑎᑦᓯᒍᑎᓕᐅᕐᓕ

ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

ᑐᓴᕈᒪᔪᐹᓘᔪᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ! ᐊᑏ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᕐᓃᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᕆᒍᕕᐅᒃ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᕈᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᓪᓗ ᕿᒪᐃᕕᑦᓴᐅᕗᖅ ᑕᕝᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒥᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕐᕕᐅᙱᑦᑐᖅ