Skip to Main Content

ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᑭᙵᕐᓂ

ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᑭᙵᐃᑦ ᑯᐊᐸᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᔮᓐ ᕼᐃᐅᔅᑕᓐᒧᑦ 1950−ᖏᑦ ᓄᖑᒋᐊᖅᑐᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᕐᕌᒍᐃᓪᓗ 30 ᐅᖓᑖᓂ ᐸᐸᑕᐅᑦᓯᐊᓕᖅᓱᓂ ᑎᐅᕋᓐᔅ ᕋᐃᔭᓐᒧᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᖅᑎᓄᑦ. ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᑎᓕᐅᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓯᒪᑎᓪᓗ ᓯᑕᒪᓅᖓᔪᓂᒃ ᑭᖑᕚᕇᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᖅᑎᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓱᑎᒃ, ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᐅᖅᓱᑎᒃ, ᓴᓇᙳᐊᖅᓱᑎᓪᓗ ᓂᐅᕕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᓂᐅᕕᖅᑎᓄᑦ.

ᑭᙵᕐᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᐅᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᐅᕐᕕᓐᓂ, ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᕆᔨᖏᑦ ᑭᙵᐃᑦ ᑯᐊᐸᒃᑯᖏᑦᑕ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑎᑭᓵᖑᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒃ ᐊᒦᓱᓂᖏᓐᓂᒃ 30-60 ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᓪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑕᐅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᐅᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓗ ᓴᒃᑯᑕᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 1959-ᒥᓂᑦ, ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᑭᙵᐃᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᐅᕐᕕᖏᑦ ᐊᑯᓂᐅᖅᐹᒥᒃ ᑲᔪᓯᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ ᐊᑐᖅᓱᑎᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᐅᕈᑎᓂᒃ, ᐱᐅᓂᖅᐹᖅᔪᐊᖑᑦᓱᑎᓪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᐅᖅᑎᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᐅᒐᖅᑏᑦ ᑭᙵᕐᓂ, ᑕᑯᓂᐊᕆᑦ ᑐᐊᓴᑦ ᕙᐃᓐ ᐋᕐᑦᔅ−ᑯᑦ ᑭᖑᕚᕇᓅᖓᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓐᓄᑦ.