Skip to Main Content

ᑭᓇᒃᑰᒻᒪᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᑦᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔩᑦ?

ᐱᑐᖃᒃᑯᕕᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑎᐅᕗᑦ ᐱᑐᖃᕐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓱᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᔪᑦᑑᕗᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᖅᕕᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓄᑦ ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᖅᕕᓐᓂᑦ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᑐᖅᓱᑎᒃ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐃᓂᓪᓚᑦᑎᕆᓲᖑᕗᓪᓗ ᑕᑯᔭᒐᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ,  ᐊᐅᓚᑦᓱᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐸᑦᓯᐊᖅᓱᒋᓪᓗ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ,  ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᒻᒪᕆᓲᖑᕗᑦ ᑐᑭᓯᒪᓇᓱᐊᒻᒪᕆᑦᓱᑎᓪᓗ.  ᐱᑐᖃᒃᑯᕕᓕᕆᔩᑦ ᕿᒥᕐᕈᓇᓱᐊᓲᖑᒻᒥᔪᖅ ᐊᑦᑐᐊᒍᑎᓯᒪᒍᑎᖃᕐᒪᖔᑕᓗ ᓱᓇᐃᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ.  ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᐃᓂᓪᓚᑎᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᑯᒥᓇᕋᓱᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ.  ᑲᑎᑕᐅᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐊᔾᔨᓪᓚᕇᑦ ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓴᓇᒻᒪᖃᑎᒌᑐᐊᖅᐸᑕ ᐊᔾᔨ˙ᒌᒥᑦ,  ᐆᑦᑐᑎᒋᓗᒍ ᑎᑎᖅᑐᒐᐅᑉᐸᑦ,  ᐅᒃᑯᓯᑦᓴᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓗᓂ ᐊᒥᓱᓕᐊᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᑉᐸᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᒧᑦ ᐊᒥᓱᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓪᓗ.  ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑐᖃᕈᓘᔭᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᔪᖃᕈᓂ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᓪᓚᕆᒻᒥᒃ/ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᔮᖑᑉᐸᑕ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐊᓲᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᑐᒍᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᓚᒃᑲᐃᔪᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ.

ᐱᑐᖃᒃᑯᕕᓕᕆᔨᐅᒍᕕᑦ ᑕᑯᔭᒐᐅᑎᑦᓯᒍᒪᒍᕕᓪᓗ,  ᖃᓄᖅ˙ᑑᖅᑳᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᓯᕗᓂᖓᓂᑦ.  ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᕿᒥᕐᕈᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᐃᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᒪᒌᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᓂᕈᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᓇᓪᓕᐊᑦ ᐱᐅᒋᓂᖅᐹᕆᒻᒪᖔᖅᐱᐅᓪᓗ.  ᐱᒋᐊᓐᖓᐅᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᕐᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᖓᖁᒍᕕᐅᓪᓗ ᖁᕕᐊᓇᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐱᒋᐊᑐᐊᕈᕕᑦ.  ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᓕᕈᕕᓪᓗ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᓂᖃᕐᒪᖔᑕᓗ.  ᐃᓱᒪᖃᑎᒌᑉᐸᑦ?  ᑎᑎᖅᑐᒐᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᒐᓚᑉᐹᑦ,  ᐊᒥᐊᖅᓯᒪᕙᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᒐᓚᓐᓂᑦ?  ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᓚᕆᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᐲᑦ?  ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᖃᖅᐹᑦ/ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓂᓪᓗ ᐃᓚᒌᑦᓴᔭᐅᕚᑦ – ᓯᕗᓕᖃᑎᒌᑉᐹᑦ ᓱᕐᓗ.  ᕿᒥᕈᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖓᓂᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᒥᑦ/ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᒦᓪᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᓐᓃᕕᑦ.  ᓱᓇᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᔨᕗᑦ ᕿᒥᕈᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ?  ᐃᒻᒪᖄ ᐃᓚᖏᑦ ᐲᕈᕐᓇᕐᒥᔭᑎᑦ ᐊᓚᒃᑲᖅᑕᕕᓂᕋᓗᐊᑎᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᔫᑎᒋᔭᕐ˙ᓂᕕᑦ ᓇᐃᐱᑦᓯᖓᕐᓂᕈᕕᑦ.

ᑕᐃᒪᓕ ᑐᕌᖅᕕᒋᔭᐃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐃᒪᐃᑦᑐᖃᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᐱᑐᖃᒃᑯᕕᓕᕆᔨᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᕕᖓ.  ᑕᑉᕙᓂᓕ ᓇᓗᓇᐃᕆᒍᓐᓇᑦᓯᐊᖅᑐᑎᑦ ᓱᓇᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᖔᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᐊᓯᒪᔭᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᑦᓴᒫᑦ ᑕᖅᑲᐅᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕕᖃᖅᐳᑎᑦ.  ᐃᒻᒪᖄ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖃᓛᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᔭᑎᒃ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ,  ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒐᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᓱᓇᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪ˙ᖔᑕᓗ ᑕᐃᒃᑯᖓ ᕿᒥᕐᕈᒋᐊᖅᐸᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᑎᑕᕐᓅᕕᑦ.  ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᕐᓗ ᐃᓂᓪᓚᖓᓂᖏᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᑎᓐᓂᐊᖅᑕᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᓖᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᓕᐊᖅᑐᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᑕᑯᓇᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕᓗ ᑕᐅᑐᓐᖑᐊᕐᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒍᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔭᕐᓃᕕᑦ.

ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᖓ ᑕᒡᕙ,  ᑕᐃᒪᓕ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑎᒍᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᓯᕙᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᒐᖅᓴᐅᔾᔨᒍᑎᒋᓕᕐᓗᒍ ᑕᖅᑲᐅᖓ ᓯᓚᖅᔪᐊᖑᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᖅᑯᑎᖃᕐᓗᑎᑦ,  ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑎᑎᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᖃᑎᒋᓕᕐᓗᒋᑦ ᑕᖅᑲᐅᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑎᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᒪᕙᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᐅᑕᓄᓪᓗ.

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᕆᓕᖅᑮᑦ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐱᑐᖃᖅᑯᕕᓕᕆᓂᕐᒥᑦ?  ᓴᓇᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᑦᓴᒫᒥᒃ ᑕᖅᑲᐅᖓ.