Papiarak Tuqiqi
1942 -

Papiarak Tuqiqi

ᐸᐱᐊᕋᖅ ᑐᑭᒃᕿ ᐃᓅᓕᖅᑐᕕᓂᖅ 1942-ᒥᑦ ᓄᕋᑕᒥᑦ, ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᓂᑦ. ᐊᓈᓇᕕᓂᖓ, ᓇᑦᓯᕙᒃ, ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ. 1960-62ᒧᓄᑦ, ᑎᑭᕋᕐᒥᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᑎᑎᑐᒐᖃᑦᑕᐸᓪᓕᐊᓯᑦᓱᓂᓗ. ᐅᐃᓂᓚᐅᖅᐳᖅ ᖁᐱ ᑐᑭᖅᑭᒥᑦ. ᑎᑎᖅᑐᒐᓐᖑᐊᕋᔪᑦᑐᖅ ᐆᒻᒪᔪᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᑐᑦᑐᓐᖑᐊᓂᑦ, ᐊᕕᓐᖓᓐᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓄᓐᖑᐊᓂᓪᓗ. ᐸᐱᐊᕋᐅᑉ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑕᕕᓂᖏᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᑕᑯᔭᒐᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐅᑯᓇᓂ – National Gallery of Canada ᐊᒻᒪᓗ ᒥᐊᓕᒐᕐᓂᑦ – Brooklyn Museum ᑕᑯᔭᒐᖃᖅᕕᖓᓂᑦ. ᐸᐱᐊᕋᖅ ᓵᓚᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐱᑦᓯᐊᖅᓯᒪᖅᔪᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᓴᓇᒋᐊᓐᖓᖅᓯᒪᔮᐱᖓᓂᑦ ᐅᔭᒥᐊᐱᒻᒥᑦ ᓴᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂᑦ 1970-ᒥᑦ.

ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ: ᐃᓱᐊᖓᔪᖅ ᑎᑎᖅ`ᑐᑎᒃᓴᔭᖅ ᐃᒪᖃᓐᖏᑦᑐᖅ

ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ ˙ᑕᒃᑯᐊ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑕᐅᓯᒪᓐᖑᐊᑕᖅᓯᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᐊᓴᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᔭᖅᕕᒻᒥᑦ ᑐᕌᓐᑐᒦᑦᑐᒥᑦ ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑦᓯ ᑭᓐᖓᕐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᖏᓐᓂᑦ. ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᖅᕕᑦᓴᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓐᖑᐊᑕᖅᓯᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᐊᓴᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᔭᖅᕕᖓᑦ ᑐᕌᓐᑐᒥᑦ. ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑦᓯ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ,ᐳᓛᕆᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ ᑐᐊᓴᑦ ᕙᐃᓐ ᐋᕐᑦᔅ.